Замонавий ахборот коммуникацион технологиялари фани магистратуранинг барча йўналишларида 1 курс 1 семестрда ўқитилади. маъруза-20 соат, амалий машғулотлар-10 соат, мустақил таълим -20 соат


Кафедра: Информатика ва биофизика

Фан:  “Замонавий ахборот коммуникацион технологиялари”

Факультет: Магистратура.  курс: 1. семестр: 1.

Семестр учун ажратилган соат:   маъруза – 20, амалий машғулот – 10, лаборатория иши – 20

Маъруза машғулотлари

Сана Машғулот мавзуси Соат
1   Замонавий ахборот коммуникация технологиялари ҳақида тушунча. Тиббиётда ишчи ўринларини автоматлаш­ти­риш­да ва  тиббий масалаларини ечишда ахборот техноло­гиялари. 2
2   Ўзбекистонда ахборот-коммуникация технологиялари ривожланишининг меъёрий-ҳуқуқий асослари. 2
3   Тиббиёт масаларини ечишда ахборот-коммуникация тех­нологиялари. Дастурий воситалар ёрдамида ҳужжатларга ишлов бериш. 2
4   Дастурий воситалар ёрдамида сонли ахборотларни қайта ишлаш технологияси. Электрон жадваллар ёрдамида статистик маълумотларни қайта ишлаш. 2
5   Тиббиётда ишчи ўринларини автоматлаштиришда ап­па­рат ва дастурий таъминот. Тиббиётда олинган натижа­ларни қайта ишлашда статистик  дастурий воситалардан фойдаланиш 2
6   Тиббиётдаги график маълумотлар ва ҳисоботларга ишлов бериш дастурий воситалари (Тиббиёт маълумотларини тақдим этиш учун тақдимотлар яратиш MS Power Point, Prezi,  Adobe Flash Player, lectora ва Ispring  дастурларидан фойдаланиш). 2
7   Тиббиётда маълумотлар базасини яратиш ва ундан фойдаланиш. Мутахассис шифокорнинг маълумотлар базасини бошқарувчи тизимлар. Маълумотлар базасини лойиҳалаштириш. 2
8   Тиббиётда телекоммуникацион тизимлар. Телемедицина. Тиббиётда электрон ва масофавий ўқитиш. Интернет қи­ди­рув тизимлари. Тиббий маълумотларни излаш техноло­гиялари. 2
9   Электрон ҳукумат ва уни барпо этишда жаҳон тажрибаси. Ўзбекистон Республикасида “Электрон ҳукумат” тизи­ми­ни бошқарув схемаси ва унинг ишлаш принциплари. Тиб­биётда электрон ҳужжат айланиши. 2
10   Тиббиёт ахборот тизимларининг ахборот хавфсизлигини таъминлаш асослари. Тиббиёт соҳасида маълумотлар ба­за­сини бутунлиги, конфиденциаллиги ва хавфсизлигини таъминлашнинг долзарблиги. 2
  Жами 20

АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАР

Сана Машғулот мавзуси Соат
1   Тиббиётда ишчи ўринларини автоматлаштиришда мантли ахборотларни қайта ишлаш технологияси. Матн мухарририда гиперссылка объектлари билан ишлан ва таҳрирлаш. Матн мухарририда жадвал яратиш ва форматлаш. Жадвалга ахборотлар киритиш, форматлаш, ахборотларни тартиблаш ва ҳисоблаш. 2
2   Лаборатория №1. Ахборотларни хужжатлар шаклида тахрирлаш технологияси. Матнли процессори ёрдамида  матн, жадвал, график объектлар билан ишлаш ва электрон ҳужжатларни шакллантириш. 2
3   Сонли маълумотларни қайта ишлаш технологияси. Тиббиёт маълу­мот­ларини компьютер ёрдамида анализ қилиш. Электрон жадвал мухаррирининг кенг имкониятларидан  фойдаланиш. Электрон жадвал мухарририда матн, формула, диаграмма ва гипермурожатлар билан ишлаш 2
4   Лаборатория № 2. Электрон жадваллар билан ишлаш. Электрон жадвалларга матнли, сонли киритиш ва улар устида ишлаш. Гипербоғланишлар ўрнатиш. 2
5   Лаборатория № 3. Электрон жадвал мухаррири ёрдамида тиббий биологик тажриба натижаларини  статистик қайта ишлаш ва анализ қилиш. 2
6   Тиббиёт маълумотларини визуаллаштиришда мультимедия дастурий таъминот имкониятларидан  фойдаланиш. Презентация тайёрлаш усуллари ва уларга қўйиладиган талаблар. Компьютер графикаси дастурлари билан ишлаш. Тиббиётда график дастурларни қўллаш. График маълумотлар билан ишлаш технологиялари. 2
7   Лаборатория № 4. Тиббиёт ахборотларини тақдимотлар кўринишида шакллантириш технологияси. 2
8   MS Access дастурида маълумотлар базасини яратиш усуллари ва қўллаш доираси. MS Access дастурида тиббий-биологик ахборотларни сақлаш учун маълумотлар базасини режалаштириш ва яратиш. 2
9   Глобал тармоқ. Тиббий-биологик ахборотларни мавзулар бўйича қидириш учун веб браузерлардан фойдаланиш. Интернет тармоғида фойдаланувчилар регистрацияси. Электрон почта билан ишлаш. Web браузерлар. Интернетда тиббий маълумотларни қидириш. Қидириш тизимларини яратиш ва унинг аҳамияти. 2
10   Лаборатория № 5. Интернет тармоғида қидирув тизимлари ва электрон почта хизматларидан фойдаланиш.  
  Жами 20