Махсудов Валижон Гафуржонович

Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Манзил: 100109, Тошкент ш. Форобий кўчаси 2,

Тел.: +998 71 214-86-65, Ички тел.: 147

Факс: +998 71 214-86-65

e-mail: valijon.maxsudov@tma.uz

 

Таълим:

 • 2003-2007 йй. – Наманган давлат университети
 • 2007-2009 йй. – Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети магистри
 • 2014-2016 йй. – Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети катта илмий ходим изланувчиси (докторант)

ИШ ФАОЛИЯТИ:

 • 2008-2012 йй. – Олмазор тумани 278-мактаб ўқитувчиси
 • 2012-2014 йй. – ТТА қошидаги академик лицейнинг катта ўқитувчиси
 • 2016-2017 йй – ТТА қошидаги академик лицейнинг катта ўқитувчиси
 • 2017-2018 йй. – Ўзбекистон Миллий университети физика факультети лаборанти
 • 2018 – ҳ.в. – Тошкент тиббиёт академияси “Информатика ва биофизика” кафедраси ассистенти

АМАЛИЙ ЙЎНАЛИШИ:

 • Тошкент тиббиёт академияси 1 босқич талабаларига “Умумий физика”, “Биофизика” фанларидан амалий машғулотлар олиб боради.

ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШИ:

 • 00.02. – Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси. “Олий ўқув юртларида “Механик тебранишлар” бўлимини ўқитишнинг услубий асосларини такомиллаштириш”.

Нашр қилинган илмий ишлари (охирги 5 йил):

Мақола ва тезислар:

 • Study of oscillatory motion of Oberbeck pendulum and definition of rolling friction coefficient. – Munch 2015. (pdf)
 • Some aspects and content of modern Physics // Eastern European scientific journal.(pdf).
 • On Tasks in Physics // Eastern European Scientific Journal. (pdf).
 • Once again about the problems in physics // European Journal of Education and Applied Psychology. – Austriya, 2016. (pdf).
 • Метод обозначение заряженных частиц // Актуальные проблемы. Гуманитарных и естественных наук. – Москва: №12. (pdf)/
 • Лаборатория машғулотларидаги зарурий назарий ва амалий билимлар ҳамда уларнинг узвийлиги // Педагогика. Илмий-назарийва методик журнал. – Тошкент: 2016. (pdf).
 • Математик маятникнинг тебраниш частотасини аниқлашнинг ноанъанавий усуллари // Муғаллим ҳем узликсиз билимлендириў. Илмий-метадикалық журнал. – Нукус, 2016. (pdf).
 • Замонавий таълим тизимида фанлар бўйича маъруза турлари ҳамда маърузаларни ташкил этиш технологиялари // Замонавий таълим. Илмий-оммабоп журнал. – Тошкент, 2017. №2. (pdf).
 • Физика таълимида сўнувчан тебранма ҳаракат қилувчи системаларнинг асллигини аниқлаш ва ўрганиш методикаси // Физика, математика ва информатика. Илмий-услубий журнал. – Тошкент, 2017. – №3. (pdf).
 • “Венн диаграммалари” асосида гармоник тебранишлар бўлимини ўрганиш адаптацияси // Педагогика. Илмий-назарий ва методикжурнал. – Тошкент: 2017. – № 2.
 • Гармоник тебранишларни инновацион технологияларасосида ўрганиш (“Кейс-стади”, “Ассесмент”, “Венн диаграммалари”мисолида) // Замонавий таълим. Илмий-оммабоп журнал. – Тошкент, 2017.№7.
 • Study of oscillatory motion of Oberbeck pendulum and definition of rolling friction coefficient // Fundamental science and technologypromising developments XIV Vol.2.cpc Academic. – USA, 2018. 6-7 February.
 • Изучение колебательного движения маятника Обербека и определение коэффициента трения качения // Мост к науке: исследовательские работы.– Сан-Франциско, 2018. 28 февраля.

Ўқув-услубий қўлланмалар:

 • Механик тебранишлар. Услубий қўлланма. – Тошкент, ЎзМУ, 2015. – 200 б.  ЎзМУ, илмий кенгаши томонидан чоп этишга тавсия қилинган (26.02.2015 йил №4 сонли баённомаси )
 • Физика. Ўқув қўлланмаси. – Тошкент, Иқбол-зиё. 2015.
 • Физика тарихи. Ўқув қўлланмаси. – Тошкент, Молия-иқтисод. 2017.
 • Олий ўқув юртларида “Механик тебранишлар”ни ўқитишнинг услубий асослари. – Тошкент: 2016. Монография.